fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Wanneer je een workshop bij Projec-d volgt ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Artikel 1 – Definities
1.1 Projec-D: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Projec-D” de Eenmanszaak Projec-D, gevestigd aan de Schietbaanweg 16 te Wierden.
1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Projec-D een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Diensten: De door Projec-D te verlenen diensten zoals beschreven op www.projec-d.nl waaronder diverse workshops, een-op-een sessies en abonnementen.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Projec-D en de Klant op grond waarvan Projec-D aan de Klant diensten verleent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Projec-D en op alle met Projec-D gesloten overeenkomsten.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3 Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
2.4 Projec-D is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.5 Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Projec-D tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde aankoopbedrag zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Projec-D zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen Projec-D en de Klant komt tot stand door te klikken op de ‘Bevestig mijn inschrijving’, dan wel ‘Inschrijven’-knop op de website of landingspagina’s van  www.projec-d.nl.  De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Klant via telefoon, email of schriftelijk.
3.3 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Projec-D door te geven via info@projec-d.nl
3.4 Projec-D heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.
3.5 Inschrijvingen op de website van Projec-D voor de diensten van Projec-D zijn rechtsgeldig als overeenkomst.
3.6 Na inschrijving via de website van Projec-D kan de koopovereenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.
3.7 Wanneer de klant de cursus van Projec-D geheel of gedeeltelijk gevolgd heeft, is deze verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag.
3.8 Projec-D en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Projec-D haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 4 – Diensten
4.1 Projec-D verleent aan de Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot haar Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
4.3 Klant mag het gebruiksrecht van de Diensten van Projec-D slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5 – Rechten en Plichten
5.1 Meetings van Projec-D kunnen gemaximeerd worden qua aantal deelnemers.
5.2 Projec-D behoudt zich te allen tijde het recht om meetings te beëindigen of te limiteren in tijdsduur.
5.3 Projec-D behoudt zich te allen tijde het recht zijn Diensten stop te zetten, dan wel tijdelijk niet aan te bieden.
5.4 Met het levenslang wordt bedoeld: zo lang als de dienst aangeboden wordt.
5.5 Projec-D bepaalt de frequentie van de Q&A meetings. Q&A sessies kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van vakantie, ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
5.6 Projec-D heeft het recht om namen van deelnemers aan trainingen en gemaakt beeldmateriaal tijdens voor- en na de trainingen te gebruiken in haar communicatie dan wel marketinginspanningen van haar bedrijf tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betalingen dienen voorafgaand aan de startdatum van een workshop te zijn voldaan.
6.2 Projec-D hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
6.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 100,-.
6.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Projec-D bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens de Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
6.5 Projec-D heeft het recht om Klant uit de training te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt of niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Wanneer een klant een Workshop of sessie mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om deze in te halen.
7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het feit dat deze data heeft gemist.
7.3 Projec-D verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Klanten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Projec-D. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant gedurende en na afloop van de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
7.4 Projec-D is niet betrokken bij de uitvoering van de marketingactiviteiten van de Klant, Projec-D is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, advertenties, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

Artikel 8 – Vergoedingen en prijzen
8.1 Door Projec-D opgegeven of met Projec-D overeengekomen workshop vergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
8.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de workshopvergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de workshop of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
8.5 Indien Projec-D een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Projec-D geldende regeling.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Projec-D ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen boeken, cursussen, kennis- en leerprogramma’s, teksten, ontwerpen, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Projec-D.
9.2 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
9.3 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
9.4 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Projec-D is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
10.2 De Klant zal Projec-D en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.
10.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Projec-D is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden
10.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Projec-D.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Projec-D is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

  1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Projec-D
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  3. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  4. werkstakingen
  5. brand
  6. ongeval of ziekte van personeel
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen
  8. door Projec-D onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Projec-D afhankelijk is.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Projec-D tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
11.3 Indien Projec-D door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 12 – Advisering en kennisdeling
12.1 Alle door Projec-D gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Projec-D verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Projec-D te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Projec-D verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Projec-D verleent daarbij geen enkele garantie.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Projec-D is Projec-D niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Projec-D tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Klant.
12.3 Zonder toestemming van Projec-D is het Klant verboden de door Projec-D verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.
12.4 Projec-D respecteert de privacy van de Klant. Projec-D zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Projec-D is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
13.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Almelo bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
13.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Projec-D aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Projec-D is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Projec-D verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
13.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Contact:

Projec-D
Danie van Styn

Tel: 06-412 157 12
Mail: info@projec-d.nl

Privacy verklaring
Algemene voorwaarden

 

Volg projec-d op social media

FB projec-dinstagram projec-d